Toimintastrategia vuodelle 2017 

Vuoden 2017 pääpainopisteet ovat:

 • vuoden teemana ovat kotimaiset rodut
 • kannustetaan jäsenyhdistyksiä käyttämään kennelpiirin kotisivuja tiedonsaantikanavanaan
 • kannustetaan jäsenyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti yhteistyössä
 • noudatetaan laadittua tiedotusstrategiaa
 • toimitaan suurpetoasioissa yhteistyössä Riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa ”Kolmen Kopla”
 • puolletaan susien kannanhoidollisten kaatolupien myöntämistä
 • kannustetaan nuorisojaoston toimintaa
 • järjestetään nuorisoleiri kesällä 2017
 • kehitetään rotujaostojen toimintaa
 • kehätoimitsijakurssi järjestetään marraskuussa 2017
 • piirikouluttajat järjestävät omat koulutuksensa
 • ylituomareiden pakollinen koulutus Kuopiossa tammi- ja huhtikuussa 2017
 • alueellamme järjestetään koetoimitsija 1 ja mahdollisesti kasvattaja 1 ja 2 kurssit
 • huomioidaan kotimaiset rodut kennelpiirin toiminnassa ja korostetaan kotimaisten rotujen merkitystä
 • osallistutaan erilaisiin koulutuksiin
 • valmistaudutaan Savo Show:n 2018 järjestämiseen
 • koiran päivä Kuopiossa 24.4.

Pohjois-Savon Kennelpiirin toimintastrategia alkaen 2005

Sisällysluettelo:

1.                         Suunnitelman lähtökohdat
1.1                       Suunnittelukausi
1.2                       Suunnitelman tausta
2.                         Yhteiskunnan muutoksista aiheutuvat uhkat koiraharrastukselle ja koiranpidolle
3.                         Kennelpiirin toiminta-ajatus
4.                         Kennelpiirin nykytila
4.1                       Vahvuudet
4.2                       Heikkoudet
5.                         Kennelpiirin visio – tulevaisuuden tavoitetila
6.                         Kennelpiirin kriittiset menestystekijät
7.                         Seuranta ja arviointi
8.                         Vuoden 2014 toiminnan painopistealueet

1. Suunnitelman lähtökohdat

1.1 Suunnittelukausi
Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:n strateginen suunnitelma sisältää seuraavat jaksot:

 • Strateginen suunnitelma vuosille 2005 - 2014
 • Lähiajan kehittämisen painopistealueet
 • Tarvittavat muutokset tavoitteisiin pääsemiseksi
 • Seuranta ja arviointi

1.2 Suunnitelman tausta
Pohjois-Savon kennelpiirin hallitus päätti vuonna 2004 laatia oman strategian. Tämä strategia ottaa huomioon Suomen Kennelliiton vuoden 2002 alusta käyttöönottaman strategiasuunnitelman. Pohjois-Savon Kennelpiirin hallitus on käsitellyt ja vahvistanut suunnitelman kokouksessaan 14 päivänä helmikuuta 2005.

2. Yhteiskunnan muutoksista aiheutuvat uhkat koiraharrastukselle ja koiranpidolle

Yhteiskunnan säätely ja vaatimukset koiranpitoon kasvavat jatkuvasti. Vuonna 2003 voimaantullut järjestyslaki asetti Suomessa runsaasti uusia säädöksiä koiranpidolle. Eläinsuojelulliset seikat korostuvat ja kohdistuvat yhä enemmän myös harrastustoimintaan. Joissakin Euroopan valtioissa on asetettu vielä enemmän rajoituksia koiraharrastukselle ja joitakin koirarotuja on kielletty. EU kautta saattaa odotettavissa olla lisää rajoituksia koiraharrastukseen ja metsästykseen. Koiranpito keskittyy entistä enemmän myös Suomessa taajamiin, jolloin koirilta vaaditaan enemmän yhteiskuntakelpoisuutta. Koiranomistajien on oltava vastuuntuntoisia ja otettava muut ihmiset huomioon. Tämä edellyttää koulutusta myös koiranomistajille. Käyttökoirien lisäksi seurakoirien pito lisääntyy, sillä koiralla on tärkeä merkitys ihmisen seuralaisena. Tämä saattaa kuitenkin johtaa koirien liialliseen inhimillistämiseen ja sitä kautta ongelmakoirien lisääntymiseen. Lisäksi pelkkä ulkomuodon jalostus voi johtaa siihen, että koirien luonteisiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tästä saattaa seurata ongelmia koiran käyttäytymiseen, mikä voi johtaa koirakielteisyyden lisääntymiseen.

Talkoohengen väheneminen yhteiskunnassa heijastuu myös koiraharrastukseen. Useiden lajiliittojen syntymisen myötä koiraharrastus voi pirstoutua, mikä osaltaan heikentää yhteistoimintaa. Pohjois-Savossa yksi kennelharrastuksen suurista lohkoista on metsästyskoiraharrastus.

Samanaikaisesti, kun metsästyksen asema yhtenä vapaa-ajan muotona vahvistuu, mm. luontoaktivistien kriittisyys metsästystä kohtaan lisääntyy. Metsästys ja metsästyskoiraharrastus laajemmin säilyvät kuitenkin osallistujamäärältään suurena harrastuksena.

Yksi kennelharrastuksen merkittävä osa-alue on kokeiden järjestäminen, mikä vie myös koirien jalostusta eteenpäin. Tulevaisuudessa uhkana on riittävien koe- ja harjoitusmaastojen puute. Myös pakasteriistojen kieltäminen koeriistoina on uhka metsästyskokeiden järjestämiselle. Erilaisten metsästysmuotojen suurimpana uhkana ovat suurpedot, erityisesti susi ja ilves. Erilaiset, ympäristössä tapahtuvat muutokset kuten avohakkuut aiheuttavat riistakantojen, erityisesti kanalintujen vähenemistä. Vesilintukannat vähenevät, muun muassa minkkikantojen lisääntymisen takia. Lyijyhaulien kieltäminen sorsastuksessa on aiheuttanut haavakkojen lisääntymisen.

3. Kennelpiirin toiminta-ajatus

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista, käyttöä sekä tunnetuksi tekemistä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.

4. Kennelpiirin nykytila

4.1 Vahvuudet

 • Vakiintunut organisaatio ja asema
 • Hyvä alueellinen edustavuus toimialueella
 • Toimiva yhteistyö Pohjois-Savon riistanhoitopiirin ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa sekä lähikennelpiirien kanssa
 • Monipuolinen rotujaostojen toiminta
 • Toimivat, talkootyötä tekevät jäsenyhdistykset
 • Jäsenyhdistykset edustavat koiraharrastuksen kaikkia lajeja (laaja rotu- ja lajikirjo)
 • Hyvin saatavissa olevat koemaastot toistaiseksi
 • Vielä kohtalaiset riistakannat, jotka mahdollistavat runsaasti koirakoita
 •  Sawo-Show koiramessujen tuoma näkyvyys ja julkisuus

5. Kennelpiirin visio – tulevaisuuden tavoitetila

Pohjois-Savon Kennelpiiri on:

- toimiva, arvostettu ja näkyvä katto-organisaatio kenneltoiminnalle alueellaan
- koiraharrastuksen asiantuntija, joka aktiivisesti tiedottaa koiraharrastuksesta
- alueen koiraharrastajien edunvalvoja
- kokoava, koordinoiva, yhteishengen luoja alueen koiraharrastajille

Lisäksi kennelpiiri toimii siten, että koiraharrastajille taataan riittävät harjoitus- ja koemaastot sekä muut harjoittelupaikat sekä pyrkii vaikuttamaan asenteisiin siten, ettei koira- ja metsästyskielteisyys lisääntyisi. Kennelpiiri toimii niin, että koiraharrastusta edistetään ja metsästyksen perinteitä sekä historiaa kunnioitetaan. Tiedonkulku ja yhteistyö kennelpiirin ja SKL:n sekä Pohjois-Savon riistanhoitopiirin ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin sekä lähikennelpiirien välillä on toimivaa ja avointa.

6. Kennelpiirin kriittiset menestystekijät ja strategia niihin pääsemiseksi

Osaaminen ja uudistuminen

 • riittävästi koulutusta toimihenkilöille sekä jäsenille
 • kokemustiedon siirtäminen uusille harrastajille ja toimihenkilöille
 • tulevaisuuden ennakoiminen

2. Osaava ja toimiva hallitus
- kennelpiirin organisaatiota selkiytetään – hallituksen jäsenille vastuualueet
- hyvä alueellinen edustavuus
- monipuolinen rotu- ja lajiedustus kuitenkin niin, että rotujen edustuksellisuus suhteessa harrastajamääriin on huomioitu hallituksen työskentelytapoja kehitetään, esim. hallitus kokoontuu tiheämmin

3. Tulevaisuuden muutosten ja uhkien ennakoiminen

- jatkuva strategiatyö ja toiminnan arvioiminen
- panostetaan nuorisotoimintaan (esim. eräleiri, kummiluokka, Erämessut)
- järjestetään kouluttajien jatkokoulutusta vuosittain
- järjestetään vuosittain koulutusta koiran kouluttamisesta, jalostuksesta yms.
- noutavan koiran käyttöä lisätään vesilinnustuksessa muun muassa valistuksella ja
- tiedottamisella
- toimitaan niin, että koiralla tapahtuvaa yksilömetsästystä ja koetoimintaa vaarantavat
- suurpetokantojen tihentymät saataisiin metsästää laillisesti kaikilla alueilla yleisesti
- hyväksyttävälle tasolle
- tehdään työtä koiraveron poistamiseksi kaikista kennelpiirin kunnista

4. Toimiva yhteistyö ja tiedonkulku

 • kennelpiirin johto jakaantuu - jäsenseurojen vuosittaiset tapaamiset
 • alueen kaupunkien johdon vuosittaiset tapaamiset poliittinen vaikuttaminen päättäjiin koiraharrastukseen liittyvissä asioissa
 • toimitaan yhteistyössä Pohjois-Savon riistanhoitopiirin, Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin ja lähikennelpiirien sekä Suomen Kennelliiton kanssa
 • tiedotetaan aktiivisemmin toiminnasta ja tapahtumista muun muassa kennelpiirin tiedotteen ja kotisivujen avulla sekä sanomalehtien ja muiden tiedotusvälineiden kautta ajankohtaisista, koiraharrastukseen liittyvistä asioista

5. Vakaa talous
- näyttelytoiminnan turvaaminen ottamalla mukaan uusia, toimivia yhdistyksiä koosta riippumatta
- uusien jäsenseurojen rekrytointi ja toiminnan tukeminen
- toimintapisteytystä uudistetaan kaikki toimintamuodot huomioiden

6. Seuranta ja arviointi

- kennelpiirin hallitus seuraa ja arvioi strategian toteutumista vuosittain
- vuosittain määritellään toiminnan painopistealueet sekä tehdään tarvittavat
- muutokset strategiaan

7. Toimintastrategia vuodelle 2015, painopistealueet

 • ohjataan ja opastetaan uusien kotisivujen käyttöä
 • rotujaostojen asiat päivitetään kennelpiirin kotisivuille
 • aloitetaan strategian päivitystyö vuosille 2016 - 2025
 • toimitaan suurpetoasioissa yhteistyössä Riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin kanssa ”Kolmen Kopla”
 • nuorisotoimikunnan aktivoiminen
 • rotujaostojen toiminnan kehittäminen
 • järjestetään näyttelytoimikunnille koulutus (ollut tammikuussa 2015)
 • piirikouluttajat järjestävät omat koulutuksensa
 • aluekouluttaja järjestää koetoimitsija 1, kasvattajien kurssit 1 ja 2 sekä järjestetään tunnistusmerkitsijäkoulutus
 • huomioidaan kotimaiset rodut
 • osallistuminen Koira-Expoon ja muihin koulutuksiin
 • kannustetaan jäsenyhdistyksiä toimimaan aktiivisesti yhteistyössä keskenään sekä olemaan aktiivisia myös piirihallituksen suuntaan