Pohjois-Savon Kennelpiirin vuosikokoukset

Kennelpiirin vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu kennelpiirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään jäsenyhdistyksille kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä (Haakahuksi lehti) tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun varsinainen kokous on itse päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle samalla tavoin kuin yhdistyksen varsinaisen kokouksen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan.

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on lähettänyt sihteerille toimintailmoituksen Kennelliiton vahvistamalla lomakkeella, josta ilmenee myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän (31.12.) jäsenmäärä. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa.

Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.

Valtakirjat esitetään tarkastettaviksi ennen varsinaisen kokouksen aloittamista. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
2. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
5. ääntenlaskijoiden valinta
6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja
7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma
10. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden sekä kulukorvauksien määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen
12. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi ja uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden tilalle
13.kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
14. jaostojen nimeäminen
15. liiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen
16. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä
17. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. Niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Vuosikokouksessä voidaan käsitellä myös hallituksen esilletuomia asioita.