Kennelpiirin tiedotteet

Päivityksiä lonkka- ja kyynärindekseihin syyskuussa 2017

Julkaistu 20.11.2017

Uudet rodut

Lonkkaindeksi on lisätty seuraaville roduille:

  • gordoninsetteri

  • islanninlammaskoira

  • portugalinvesikoira

  • welsh corgi cardigan

Kyynärindeksi on lisätty seuraaville roduille, joilla on jo aiemmin ollut lonkkaindeksi:

  • amerikanstaffordshirenterrieri

  • suomenlapinkoira  - Päivitys 29.9.2017: suomenlapinkoirien kyynärindeksin lisääminen jalostustietojärjestelmään viivästyy.

Indeksien laskennassa huomioidaan kaikilla roduilla seuraavien tekijöiden vaikutus: lausunnonantaja, koiran kuvaus-/lausuntoikä, sukupuoli ja syntymävuosi.

Uusien rotujen lisääminen tarkoittaa, että näille on laskettu myös lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisasteet. Samalla päivitettiin periytymisasteet myös niillä roduilla, joilla lonkkaindeksi on mukana PEVISA-ohjelmassa (Taulukko 1).

Muiden indeksirotujen periytymisasteet päivitetään vähitellen myöhemmin.

Geneettisen korrelaation myötä kyynärtulos voi vaikuttaa lonkkaindeksiin ja päinvastoin

Kyynärindeksin lisääminen rodulle tarkoittaa, että lonkka- ja kyynärtulokset voivat kumpikin vaikuttaa toistensa indekseihin, jos lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöillä on rodussa ns. geneettinen yhteys. Geneettinen yhteys tarkoittaa, että kumpaankin ominaisuuteen vaikuttavat osin samat tai lähekkäin toisiaan sijaitsevat geenit.

Geneettistä yhteyttä mitataan korrelaation avulla. Korrelaatio voi vaihdella välillä 0-100 %. Korrelaatio on heikohko ollessaan noin 20 % tai tämän alle ja kohtalainen ollessaan noin välillä 20-40 %. Amstaffilla ja saksanpaimenkoiralla korrelaatio on 17 %, suomenlapinkoiralla 25 % ja kultaisellanoutajalla 0 (ks. taulukko). Suomenlapinkoiralla lonkkatulokset vaikuttavat siis kyynärindeksiin (ja toisin päin) hieman enemmän kuin amstaffilla ja saksanpaimenkoiralla (päivitys 29.9.2017: suomenlapinkoiran kyynärindeksien lisääminen jalostustietojärjestelmään viivästyy).

Taulukko 1. Periytymisasteet ja geneettiset korrelaatiot.

Rotu

Koiria sukupuussa

HD

ED

Gen. korrel.

n

fen.ka

h2

n

fen.ka

h2

Saksanpaimenkoira

43173

28698

1,0

0,30

18744

0,2

0,24

17 %

Kultainennoutaja

23701

18291

1,1

0,32

12369

0,2

0,22

0

Pun. irlanninsetteri

4390

2310

1,0

0,45

-

-

-

-

Karjalankarhukoira

5779

3783

1,2

0,50

-

-

-

-

Amstaffi

3053

1403

1,4

0,37

1314

0,3

0,37

17 %

Suomenlapinkoira

8745

7505

1,0

0,43

3017

0,1

0,11

25 %

Isl.lammaskoira

1310

639

0,8

0,20

-

-

-

-

Gordoninsetteri

1782

659

0,9

0,50

-

-

-

-

WC cardigan

1951

955

2,3

0,29

-

-

-

-

Portug.vesikoira

1466

812

1,2

0,41

-

-

-

-

HD = lonkkanivelen kasvuhäiriö, ED = kyynärnivelen kasvuhäiriö, n = kuvattujen koirien lukumäärä, h2 = periytymisaste, fen.ka = vuoden 2005 jälkeen syntyneiden koirien kuvaustulosten keskiarvo.

E-lonkan numerointi muutettu

E-lonkan numerointi on muutettu niin, että E-lonkkaa ei enää painoteta suhteessa enempää kuin muita tuloksia. Aiemmin lonkkatulosten numerointi oli seuraavanlainen: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5,5 – nyt E-lonkka saa arvon 5,0. Päivityksen myötä koiran oman tai lähisuvussa esiintyvien E-tulosten painoarvo koiran indeksiin siis hieman laskee.

Operoitujen koirien tulokset mukaan

Nivelleikkaus eli niveloperaatio näkyy koiran tuloksissa jalostustietojärjestelmässä merkinnällä OP tai operoitu. Tällaiset tulokset numeroidaan lonkissa samoin kuin E-lonkka ja kyynärpäissä samoin kuin tulos 3, eli nämä tulokset vastaavat indeksilaskennassa vakavaa kasvuhäiriötä.

Lonkissa edistymistä

Lonkka- ja kyynärnivelterveydessä on tapahtunut edistymistä (esimerkkinä lonkkanivelistä Kuvat 1 ja 2). Edistymisen myötä nykykoirien nivelet ovat useimmissa roduissa parempia kuin 1980- ja 1990-luvulla syntyneiden koirien. 

Kuva 1. Geneettinen muutos lonkkanivelen kasvuhäiriössä. Mukana rodut, joiden PEVISA-ohjelma sisältää lonkkaindeksiehdon (KULT = kultainennoutaja, SAKSPK = saksanpaimenkoira, IRLSET = irlanninsetteri, AMST = amstaffi, KKK = karjalankarhukoira)

Kuva 2. Terveiden lonkkanivelten osuudet vuosina 1990-2016. Mukana rodut, joiden PEVISA-ohjelma sisältää lonkkaindeksiehdon (KULT = kultainennoutaja, SAKSPK = saksanpaimenkoira, IRLSET = irlanninsetteri, AMST = amstaffi, KKK = karjalankarhukoira)

Vertailujoukon muutos

Tähän asti indeksien keskitaso (100) on muilla kuin uusimmilla indeksiroduilla määritetty kaikkien kuvattujen koirien keskitasosta, eli nykykoirienkin indeksit ovat olleet verrannollisia koko kuvausjoukon keskitasoon. Nivelterveydessä tapahtuneiden muutosten vuoksi nykykoirien tuloksia ei kuitenkaan kannata enää tänä päivänä verrata 1980- ja 1990-luvulla syntyneiden koirien tuloksiin, vaan nämä vanhemmat koirat kannattaa rajata ns. vertailujoukosta pois.

Vertailujoukon rajaaminen ei tarkoita, että aineistoa, josta varsinaiset indeksit lasketaan, rajattaisiin. Kaikille koirille lasketaan edelleen indeksit kaiken mahdollisen sukulaistiedon perusteella. Laskennan jälkeen indeksejä standardoitaessa ja rodun keskiarvoa laskettaessa otetaan nyt kuitenkin huomioon vain nykykoirat. Tämän rajatun vertailujoukon myötä indeksiarvo 100 kuvastaa vain nykykoirien tuloksia. Näin koirien indekseistä tulee paremmin verrannollisia rodun nykyiseen keskitasoon.

Vertailu uusimpiin koiriin on tietysti nykykoirille epäedullisempaa. Nyt koiran pitää oikeasti olla nykypopulaation keskitasoa parempi, jotta sen indeksi nousee yli sadan. Koirien indeksit siis laskevat jonkin verran, keskimäärin 2-5 indeksipisteellä. Laskua tapahtuu sitä enemmän mitä parempaa edistymistä rodussa on saatu aikaan. Edistyminen on tietysti hyvä uutinen, ja indeksilaskennan muutos tehostaa rodun nivelterveyden jalostusta.

Vertailujoukon muutos tehdään vähitellen seuraavasti:

  • syyskuusta lähtien vertailujoukkona ovat vuoden 1994 jälkeen syntyneet koirat

  • lokakuusta lähtien vuoden 1996 jälkeen syntyneet koirat

  • marraskuusta lähtien vuoden 1998 jälkeen syntyneet koirat

  • ja niin edelleen, kunnes maaliskuusta 2018 lähtien vertailujoukkona ovat vuoden 2006 jälkeen syntyneet koirat. 

Tammikuusta 2019 lähtien vertailujoukko liukuu aina vuosittain vuoden eteenpäin, eli tammikuussa 2019 vertailujoukko on vuoden 2007 jälkeen syntyneet koirat ja tammikuussa 2020 vuoden 2008 jälkeen syntyneet koirat, ja niin edelleen.

Elokuun 2017 indeksejä voidaan käyttää maaliskuun 2018 päivitykseen asti

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on päättänyt kokouksessaan 6/2016, että kasvattaja voi pentuetta rekisteröidessä pyytää rekisteröintiä käyttämään viimeistä, ennen ohjelman muutosta laskettua indeksiä 6 kk ajan. Tämä tarkoittaa, että kun päivitys tulee käyttöön syyskuussa, voi elokuun 2017 indeksiä käyttää siihen asti, kunnes maaliskuun 2018 indeksit päivitetään. Rekisteröinnin PEVISA-tarkistus on kuitenkin tällöin tehtävä manuaalisesti, joten kasvattajan tulee ilmoittaa asiasta rekisteröintiin.

Kysymyksiä?

Täältä löydät lisätietoa jalostusindekseistä.

Kysymykset indeksilaskennan päivityksiin liittyen pyydämme osoittamaan ensisijaisesti kunkin rotujärjestön tai -yhdistyksen jalostusneuvojalle, joka ohjaa kysymykset tarvittaessa Kennelliittoon.

Katariina Mäki 8.9.2017

Kennelpiirin ajankohtaiset tiedotteet